Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2013

sweetlies

May 16 2013

sweetlies
7620 ec34 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997

May 11 2013

sweetlies
0522 36ac
Reposted frombomdia bomdia
sweetlies
sweetlies
cookie bear!
Reposted fromstraggler straggler

April 26 2013

sweetlies
4847 5aad 500
Reposted byfitomajenkiSaper300dreadfulltousterr

April 24 2013

sweetlies
8759 deeb
Reposted frommopsmopski mopsmopski

February 20 2013

sweetlies
3117 c3e4
<3
Reposted byhitomi hitomi

February 05 2013

sweetlies
Reposted fromkoralina koralina
sweetlies

December 30 2012

sweetlies
0766 b33a 500
The power of light
Reposted fromckisback ckisback
sweetlies
1167 8ae8
Reposted fromsoupdujour soupdujour

December 01 2012

sweetlies
8178 b4c0

September 18 2012

sweetlies
I wszedł w jej ciało, jak wchodzi się w wodę; w wodę, która z chwili na chwilę zmienia się w światło, i szedł ku światłu, które zbliżało się ku niemu powoli, lecz nieustannie; a potem zaczęło zbliżać się coraz szybciej i szybciej, aby ze światła przemienić się w ciepło ogarniajace go nie zmęczeniem, lecz siłą, która teraz kiedy patrzył w jej szeroko otwarte oczy i czując jej usta, i jej ręce zaciśnięte wokół jego szyi, poczęła przemieniać się w gorąco,ktorego wytrzymac już nie mógł, i w ciszę, której wytrzymać już nie mógł i która przerwal jej głos, głos który brzmiał teraz inaczej od głosu, którym mówiła zawsze i który byl jak i głos jego i senny, spokojny, zmęczony - ten głos, którym przyszła, przywołał jego... ten głos stracił go znów w ciszę i z ciszy w wodę, w której zmęczony szuka odpoczynku...
— Marek Hłasko, Palcie ryż każdego dnia

August 15 2012

sweetlies
Watchers...
Reposted fromO-MNIpresEnt O-MNIpresEnt

July 31 2012

sweetlies
Podziel się swoimi myślami. Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— E.E. Schmitt: "Oskar i Pani Róża"
Reposted frompiksele piksele viadzikusowska dzikusowska

July 26 2012

sweetlies
Fire in the sky! This is an image sequence containing 70 lightning shots, taken at Ikaria island during a severe thunderstorm.
Reposted frommulithemuli mulithemuli viabarefootgirl barefootgirl

July 22 2012

sweetlies
5792 2c1b
sweetlies
5793 e49e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl